Archiwum

W tym roku Fundacja nasza realizuje 2 projekty, w ty jeden z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich poprzez ZLOP w Zielonej Górze o nazwie TRAMPOLINA i drugi z Funduszy EFS poprzez WUP w Zielonej Górze, pod nazwą AKTYWNI SENIORZY.

1. TRAMPOLINA –  realizowany z FIO

Jest to projekt dla nowopowstałych organizacji pozarządowych mający na celu małe inicjatywy obywatelskie bądź wzmocnienie organizacji NGO. Realizacja trwa do 15.12.2014 r. i obecnie jest przez Fundację zakończony i rozliczany.

2. Projekt „AKTYWNI SENIORZY” – realizowany w ramach POKL/6.1.1/8/14

W ramach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze – poddziałanie 6.1.1 – „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

realizowany jest projekt „Aktywni seniorzy” przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze /lider projektu / i Fundację Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ w Zielonej Górze

/ partner projektu /

 

Przedmiot projektu

Projekt obejmuje wybór grupy docelowej, szkolenia zawodowe, uzyskanie uprawnień, staż w zakładach pracy w branży drzewnej i późniejsze zatrudnienie dla 36 osób w wieku 50+ pozostających bez zatrudnienia w powiatach o największym bezrobociu w województwie lubuskim. W projekcie przyjęto 3 powiaty : nowosolski, żagański i krośnieński. Dotyczyć to będzie 36 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Nabory osób zainteresowanych będą odbywały się poprzez ogłoszenie w prasie, plakaty, informacje na stronie WWW., informacje bezpośrednie, np. w PUP.

Kwalifikacja osób odbędzie się poprzez rozmowy kwalifikacyjne i stworzenie listy rankingowej oraz rezerwowej zainteresowanych uczestnictwem w projekcie.

Szkolenie zawodowe w części dotyczącej nabycia uprawnień będzie dotyczyło  2 zawodów :

– drwal-operator pilarki

– kierowca wózków jezdniowych

Staże/praktyki będą się odbywać u przedsiębiorców z którymi podpisane będą umowy w ramach projektu i trwać będą 3 miesiące. Stażyści będą pobierali stypendium w czasie szkolenia w wysokości  975 zł oraz wynagrodzenie podczas stażu w ramach projektu w wysokości – 1600 zł brutto miesięcznie. Pracodawca u którego pracownik będzie odbywał staż ma obowiązek zatrudnienia stażysty na umowę o pracę na okres nie krótszy niż 3 miesiące po zakończonym stażu.

 

Kontakty

–   Zakład Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze – Sebastian Bortnik, Tel. 68 3295911

www.zdz.zgora.pl

e-mail : sekr@zdz.zgora.pl

–   Fundacja Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji 50+ w Zielonej Górze – Jan Kominek,

Tel. 722 363625

www.fundacja50plus.pl

e-mail : biuro@fundacja50plus.pl